Senin, 21 Mei 2012

MAKALAH GAMBARAN-GAMBARAN TENTANG SURGA DAN NERAKA

MAKALAH
MATERI PAI 2
DOSEN PEMBIMBING : KH. SYAFI’ MUSLICH,S.Ag

 


JUDUL
GAMBARAN-GAMBARAN TENTANG
SURGA DAN NERAKA

DISUSUN OLEH
1. MUKODAS
NIM:112011235
2. NUR BUDIHARTATI
NIM:112011236
3. NANIK ZUMAROH
NIM : 112011241

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS SAIN ALQURAN (UNSIQ)
WONOSOBO
2012    


KATA PENGNTAR

Alhamdulillah rasa syukur kami panjatkan kepada Allah SWT  Sholawat dan salam semoga tercurah  kepada nabiyulloh Muhammad SAW. Keluarga para sahabat.tabiin serta pengikut beliau hingga akhir zaman .
Kami berharap  dengan tersusunya makalah ini yaitu gambaran-gambaran tentang surga dan neraka ,bisa menjadi bahan pembelajaran bagi pembaca khususnya kami selaku penulis.
Kami menyadari dalam penyusunan makalah ini jauh dari kesempurnaan ,maka kami mengharap kritik dan saran yang membangun
Semoga segala usaha dan kerja keras dapat balasan yang baik dari Allah swt.dan dapat bermanfaat bagi kita semua Amin
                       
                                                                                                Banjarnegara,21 mei 2012


DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL                         ........................................................................... i
KATA PENGANTAR           ........................................................................................ ii
DAFTAR ISI                          ........................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN     ........................................................................................ 1
A. LATAR BELAKANG                              .................................................... 1
B. TUJUAN                                                    .................................................... 1
BAB II KAJIAN MATERI   ........................................................................................ 2    
            A. Gambaran tentang Surga                           .................................................... 2
                 a. Sebab-sebab orang masuk Surga            .................................................... 2
                 b. Nama-nama Surga                                  .................................................... 2
                 c. Makanan penduduk Surga                     .................................................... 3
                 d. Minuman penduduk surga                     .................................................... 3
            B. Gambaran tentang neraka                          .................................................... 4
                 a. Sebab-sebab orang masuk neraka           .................................................... 4
                 b. Nama-nama neraka                                .................................................... 4
                 c. makanan penduduk neraka                    .................................................... 5
                 d. minuman penduduk neraka                   .................................................... 5
BAB III PENUTUP               ........................................................................................ 6    
              KESIMPULAN        ........................................................................................ 6
BAB IV DAFTAR PUSTAKA   ................................................................................... 7BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG
Surga dan Neraka di ciptakan Alloh swt sebelum  Mahluk-Mahluk lain di ciptakan. Dan Keberadaan Surga  dan Neraka itu kekal selamanya. Gambaran Surga dan Neraka telah tersirat di dalam Alqur’an. Alqur’an itu tiada lain hanyalah peringatan bgi semesta alam (surat at-takwir ayat 27)¹. Dan alqur’an itu bukanlah perkataan syetan yang terkutuk (surat At-takwir ayat 25)². Melainkan firman Alloh SWT.
Surga diciptakan hanya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada alloh maka mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sedangkan neraka diciptaka untuk orang-orang yang mengkufurkan Nya. Membantah syariat-syariatnya dan mendustakan Rosul Nya, maka balasan baginya adalah Neraka. (¹’² tuntuna sholat dan jus’ama 3 bahasa untuk anak di sertai doa pilihan, penyusun UST. HM. Mansyur Akhram, hal 106 penerbit pustaka sandro jaya )

B.     TUJUAN
Dengan dibuatnya makalah ini semoga kami dan pembaca pada umumnya semakin bertambah tebal imanya, bertambah pula amalan-amalan yang baik yang dikerjakannya, dan senantiyasa salalu merindukan surga dengan menambah kecintaan kepada Alloh Swt dan Rosul-Nya.
BAB II
KAJIAN MATERI

A.    Gambaran Tentang Surga
Surga/ Al- jannah secara bahasa yaitu kebun (Al Bustan) yang didalamnya terdapat pepohonan, bangsa arab biasa memakai Al-jannah untuk menyebut pohon kurma.
Tempat yang telah dipersiyapkan alloh bagi mereka yang menaatinya, di dalam terdapat segala macam kenikmatan, kelezatan, kesenangan, kebahagiaan, kesejukan pandangan mata.
Orang yang taat kepada Alloh dan Rosul-Nya akan dimasukkan kedalam surga dan kekal didalamnya (Al Qur’an S.AN-Nisa Ayat 13)

šù=Ï? ߊrßãm «!$# 4 ÆtBur ÆìÏÜム©!$# ¼ã&s!qßuur ã&ù#Åzôム;M»¨Zy_ ̍ôfs? `ÏB $ygÏFóss? ㍻yg÷RF{$# šúïÏ$Î#»yz $ygŠÏù 4 šÏ9ºsŒur ãöqxÿø9$# ÞOŠÏàyèø9$# ÇÊÌÈ
 (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. (Al Qur’an S.AN-Nisa Ayat 13)
a)    Sebab-sebab orang masuk surga (empat perkara yang menyebabkan orang masuk surga atau empat perkara orang yang diharapkan masuk surga), ada  di antaranya yaitu :
1)      Orang yang suka membaca al-quran
(Baik di dalam bulan romadon atau bulan-bulan biasa)
2)      Orang yang bisa menjaga lisannya dari perkataan yang keji dan kotor yang menyakiti orang lain.
3)      Memberi makan kepada orang yang menjalankan puasa yang bernar-benar orang tersebut tidak mampu atau miskin.
4)      Orang yang menjalankan puasa romadhon dengan bersedekah melaksanakan sholat baik yang wajib atau yang sunat.
Orang-orang yang bertakwa kepada alloh yang mendapatkan tempat yang tinggi di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi (Q.S. Az Zumar : 20)
b)    Nama-nama Surga
-          Surga memiliki nama-nama yang indah nama-nama surga itu adalah sebagai berikut :
-          ª!$#ur (#þqããôtƒ 4n<Î) Í#yŠ ÉO»n=¡¡9$# Ïökuur `tB âä!$t±o 4n<Î) :ÞºuŽÅÀ 8LìÉ)tFó¡B ÇËÎÈ
Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam)(Q.S. Yunus : 25)
-          Darul khuld (Negeri yang kekal)
-          $ydqè=äz÷Š$# 5O»n=|¡Î0 ( y7Ï9ºsŒ ãPöqtƒ ÏŠqè=èƒø:$# ÇÌÍÈ
Masukilah syurga itu dengan aman, Itulah hari kekekalan.(S. Qaaf ayat 34)
-          Junatun Naim (Surga yang penuh kenikmatan)
-          ¨bÎ) šúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# öNçlm; àM»¨Zy_ ËLìÏè¨Z9$# ÇÑÈ
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan,(S. Lukman ayat 8)
-          Al Firdaus
-          tûïÏ$Î#»yz $pkŽÏù Ÿw tbqäóö7tƒ $pk÷]tã ZwuqÏm ÇÊÉÑÈ
Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah dari padanya.(Q.S. Al kahfi ayat 108)

c)    Makanan penduduk surga
Makanan bagi penduduk surga adalah makanan dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih dan daging burung dan apa yang mereka inginkan . (Q.S. Al. Waaqi’ah ayat 20-21)
7pygÅ3»sùur $£JÏiB šcr玨ytGtƒ ÇËÉÈ ÉOøtm:ur 9ŽösÛ $£JÏiB tbqåktJô±o ÇËÊÈ
Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. (Q.S. Al Waaqiah ayat 20-21).
d)   Minuman penduduk syurga.
Orang-orang yang berbuat kebajikan minuman dari piala berisi minuman yang campurannya adalah air kafur (yaitu) mata air dalam syurga yang dari padanya hamba-hamba alloh minum yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya (Q.S Al insan ayat 5-6)
¨bÎ) u#tö/F{$# šcqç/uŽô³tƒ `ÏB <¨ù(x. šc%x. $ygã_#tÏB #·qèù$Ÿ2 ÇÎÈ $YZøŠtã Ü>uŽô³o $pkÍ5 ߊ$t7Ïã «!$# $pktXrãÉdfxÿム#ZŽÉføÿs? ÇÏÈ
Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur, (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. (Q.S Al Insaan ayat 5-6)(Prof R.H.A Soenarjo S.H Alquran dan terjemahan, yayasan penyelenggara, penterjemah Alquran, Departemen Agama. RI. Jakarta, 5 Desember, 1984 m)

B.     Gambaran Tentang Neraka.
Neraka disebut juga An-naar, neraka dipersiapkan oleh Alloh untuk orang-orang yang mengkufurkannya, membantah syarat-Nya dan mendustakan Rosul-Nya. Bagi mereka adzab yang sangat pedih dan penjara (balasan) bagi orang-orang yang gemar berbuat kerusakan, itulah kerugian yang paling besar. (www.woamu.mangaku.net/2012/01/surga.....)
Seperti yang difirmankan Alloh SWT. Dalam ¹: (Q. Al Iman 192) yang berbunyi :
!$oY­/u y7¨RÎ) `tB È@Åzôè? u$¨Z9$# ôs)sù ¼çmtF÷ƒt÷zr& ( $tBur tûüÏJÎ=»©à=Ï9 ô`ÏB 9$|ÁRr& ÇÊÒËÈ
Ya Tuhan kami, Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, Maka sungguh Telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun.
² Dalam (Q.S.Az-zumar 15)
 (#rßç7ôã$$sù $tB Läêø¤Ï© `ÏiB ¾ÏmÏRrߊ 3 ö@è% ¨bÎ) z`ƒÎŽÅ£»sƒø:$# tûïÏ%©!$# (#ÿrçŽÅ£yz öNåk|¦àÿRr& öNÍkŽÎ=÷dr&ur tPöqtƒ ÏpyJ»uŠÉ)ø9$# 3 Ÿwr& y7Ï9ºsŒ uqèd ãb#uŽô£ãø9$# ßûüÎ7ßJø9$# ÇÊÎÈ
Maka sembahlah olehmu (hai orang-orang musyrik) apa yang kamu kehendaki selain Dia. Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat". ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.
³ Dalam (Q.S Al Furqon ayat 66)
 $yg¯RÎ) ôNuä!$y #vs)tGó¡ãB $YB$s)ãBur ÇÏÏÈ
Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.
a)    Sebab-sebab orang masuk neraka
Ada 4 perkara / sebab orang tidak terkena baunya syurga (Masuk Neraka). Yaitu :
1)      Orang yang selalu menyakiti kedua orang tua, atau durhaka kepada keduanya, dan musrik.
2)      Orang yang makan riba yaitu : orang-orang yang meminjamkan uang kepada seseorang  bukan menolong tapi merugikan / meminta bunga dari yang dipinjamkan , dengan bunga yang besar.
3)      Orang yang selalu mabuk-mabukan / teler, minum arak dan tidak mau bertaubat sampai mati.
4)      Orang-orang yang makan hartanya anak yatim.
b)   Nama-nama Neraka
An-nur (Neraka) mempunyai beberapa nama yaitu : Jahanam (Q.S Nabaa 21-22)
¨bÎ) zO¨Yygy_ ôMtR%x. #YŠ$|¹óÉD ÇËÊÈ tûüÉó»©Ü=Ïj9 $\/$t«tB ÇËËÈ
Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai, Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas,
Al-Jahim (an-nadizat : 36) AS.Sair (Asy-Syura -7)Saqor (Al- Mudazir 27-28), Al- Khutomah (Al-humazah 4) dan Al- Hawiyah, dan tahukah kamu apakah Neraka hawiyah itu, yaitu api yang sangat panas. (Q.S Al- Qoriah ayat 8-11)
c)    Makanan Penduduk Neraka
Penduduk neraka akan diberi makan dengan pohon berduri yang tidak menggemukan dan tidak pula menghilangkan lapar (Q.S. Al-Ghoziayah 6-7).
}§øŠ©9 öNçlm; îP$yèsÛ žwÎ) `ÏB 8ìƒÎŽŸÑ ÇÏÈ žw ß`ÏJó¡ç Ÿwur ÓÍ_øóム`ÏB 8íqã_ ÇÐÈ
Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, Yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar.
d)   Minuman Penduduk Neraka
Penduduk neraka diberi minuman denganair nanah, diminumnya air itu dan tidak bisa menelannya (Q.S. Ibrahim. 16-17)
`ÏiB ¾Ïmͬ!#uur æL©èygy_ 4s+ó¡ãƒur `ÏB &ä!$¨B 7ƒÏ|¹ ÇÊÏÈ ¼çmã㧍yftFtƒ Ÿwur ߊ%x6tƒ ¼çmäóŠÅ¡ç ÏmÏ?ù'tƒur ßNöqyJø9$# `ÏB Èe@à2 5b%s3tB $tBur uqèd ;MÍhyJÎ/ ( ÆÏBur ¾Ïmͬ!#uur ë>#xtã ÔáŠÎ=yñ ÇÊÐÈ
Di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah, Diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan dihadapannya masih ada azab yang berat. (Q.S. Ibrahim. 16-17)
BAB III
KESIMPULAN
A.    SURGA
1)     Surga adalah tempat yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertaqwa, yang taat dengan perintah Alloh dan RosulNya, Yaitu :
-          Orang yang suka membaca al-quran
-          Orang yang bisa menjaga lisannya dari perkataan yang keji
-          Memberi makan kepada orang yang menjalankan puasa yang bernar-benar orang tersebut tidak mampu atau miskin.
-          Orang yang menjalankan puasa romadhon dengan bersedekah
2)      Alloh yang menciptakan surga dengan nama-nama sebagai beriukut :
-          Darussalam (Negeri Keselamatan)
-          Darul Khuld (Negeri yang kekal)
-          Janatun naim (Surga yang penuh Kenikmatan)
-          Al Firdaus.
3)      Alloh melengkapinya dengan makana bagi penduduk surga yaitu makanan dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, daging burung dan apa yang mereka inginkan.
4)      Penduduk surga diberinya minum dari piala yang berisi minuman yang campurannya adalah air (kafur) yaitu mata air yang dari surga yang mereka dapat mengalirkan dengan sebaik-bainya.

B.    NERAKA
1)      Neraka adalah tempat yang sehina/ serendah-rendahnya bagi mereka yang mengkufurkannya, membantah syarat-Nya dan mendustakan Rosul-Nya. Bagi mereka adzab yang sangat pedih. Mereka yang tergolong orang yang tidak beruntung/ merugi. Ada diantaranya yaitu :
-          Orang yang selalu menyakiti kedua orang tua dan berbuat musrik.
-          Orang yang makan riba
-          Orang yang selalu mabuk-mabukan dan tidak mau bertaubat sampai mati.
-          Orang-orang yang makan hartanya Anak yatim.
2)      Nama-nama Neraka
-          Al Jahim, Jahanam, Al Khotomah, dan Al Hawiyah.BAB IV
DAFTA PUSTAKA

1)      Tuntuna Sholat Dan Jusama 3 bahasa untuk anak di sertai doa pilihan , penyusun Ust. H.M Mansyur Akram
Hal 106, (Penerbit Pustaka Sandora Jaya)
3)      Prof . R.H.A. Soenardjo S.H. Alquran dan terjemah
Yayasan penyelenggara, Penterjemah Alquran, Departemen Agama RI. Jakarta, 5 Desember 184 m.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar